Arduino ESP32 AD7176数据采集

新完成了一个AD7176数据采集项目:

这个板卡的质量很好,高速采集下仍然很稳定

 // --------A: ADc和接口模式配置 -------------
 // A.1: ADC模式寄存器
 setupAdcModeReg();  // 0x01
 delay(1);

 // GPIO配置寄存器
 setupGPIOReg();   // 0x06

 //-------- B: ADC设置 ---------------------
 // B.1: 设置配置寄存器
 setupConfigReg();  // 0x20
 // B.2: 滤波器配置寄存器
 setupFilterReg(); // 0x28
 // B.3: 失调寄存器
 setupOffsetReg(); // 0x30
 // B.4: 增益寄存器
 setupGainReg();  // 0x38

 // ------C: 通道映射设置 -----------------
 // C.1: 通道映射
 setupChMap();   // 0x10

 // A.2: 接口模式寄存器
 setupIfModeReg();  // 0x02

理解了上面这个配置流程,开发起来也就很容易了。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。